附录一 王弼的性理《易》及其对朱熹的影响 - 九封365bet现金网址_365bet 用网址_365bet开户平台网 365bet现金网址_365bet 用网址_365bet开户平台
365bet现金网址_365bet 用网址_365bet开户平台网,为你推荐最感人的365bet现金网址_365bet 用网址_365bet开户平台

附录一 王弼的性理《易》及其对朱熹的影响

来源:九封365bet现金网址_365bet 用网址_365bet开户平台网 时间:2018-04-04 18:08:55 责编:九封365bet现金网址_365bet 用网址_365bet开户平台网 人气:

zhìchínáncháosòngdài,zhìsòngmíngzhījiān,wáng zhōuzhù zhíxuéguān,zhèquánwēizhùshì,shēnyǐngxiǎnglezhèmànzhǎngshí  xuédezhǎnyǎnbiàn,shēnyǐngxiǎnglezhèmànzhǎngshízhōngguóshèhuìdexiǎngwénhuà,yīnérguānwáng  xuéchéngzhū  xuézhīguāndeyánjiū,shuōshì  xuéshǐyánjiūdeguānjiàn guò,yǒuxiēxuézhěchéngrènzhūyuánchéng,chéngyuánwáng,érdàntǎolùnshí,wáng chéngzhījiān便biànchānledàozhīzhēng,chéngzhūzhījiān便biànchānlexiàngshùzhīzhēng,wènjiùbiànlái yóuzhèyàngdeyuán,xuéjièduìsānjiā  xuézhīchàxìngdetǎolùnjiàoduōjiàowéi,érduìsānjiā  xuézhīgòngtóngdiǎndechénshùshàngjiàoshǎo dūnkāngxiānshēngcéngzhǐchū,wáng chéng  xuéxiàngdenèiróngshìjiàzhíxiàng,gòngtōngdenèiróngshìwéishì:&ldquo

jiùwéishìyán,shìduìwángsuǒkāichuàngdepàixuéchuántǒngdezhíjiēdechéng,dànshìzàijiàzhíxiàngfāngmiàn,shìwánglǎozhuāngjiě  dechǎngxiàngduì,wánquánchénglexuédechuántǒng &rdquoběnjiēshìzàixiānshēngdechǔshàngtǎolùnwáng chéng zhūsānjiā  xuéguàndehuògòngtóngdenèi tóngshíchūzhèyàngdewèn,wáng  xuéshìfǒunéngjīngguòchéngérzhíjiēyǐngxiǎngdàozhū,guǒnéng,shìshíxiànde?

jīngyánjiūxiàn,zhūshǎoniánshíjiūxīn,suǒgōngzhìdezhǔjīngshì zhōu ,bìngshíjiǔsuìniáncānjiāshěngshì,kǎozhōngjìnshì,jiùshìshuō,zhūshì  xuézhuānchūshēn dāngshíguānfāngde  xué,shìwáng   yǒuwénxiànbiǎomíng,zhūshǎoniánshíwáng  xuéxiàguòshùniángōng,jiùshìshuō,zhūzǎoniánjiēshòude  xuéxiǎng,zhǔyàoshìwáng   dāngshí,kǎoshìjìngzhēngchángliè,zhūxiǎoxiǎoniánkǎozhōngjìnshì,shuōmíngduì zhōu deyán,dàolechángrénnéngdechéng jiùshìshuō,chéngnián,jiùshì  xuézhuānjiāle shàngqíngkuàngwèizhe,  xuézàizhūxuédāngzhōngdewèiyǒuzhòngxīnpíngdeyào 

 wángxuéduìzhūdeyǐngxiǎng

wáng,,shānyánggāopíng(zhìjīnshāndōngzōuchéngshì西nán),shēngwèiwénhuángchūnián(226),wèifèiwángfāngjiāpíngyuánnián(249),xiǎngniánèrshísuì wángzhùshì zhōu  lǎo míngwénshì,  xuéfāngmiàndezhezuòyǒu zhōuzhù   zhōuluè  zhōuyǎnlùn  gēnwángbǎoxuánxiānshēngyánjiū,wáng  xuéyóuchénglehàndàiwénjīngxuédemǒuxiēyīnérchéngwéitiáohuàde,yóujiēshòulelǎozhuāngzhéxuédeyǐngxiǎngérchéngwéixíngshàngběnhuàde,tóngshí,fǎnhàndài  xuézhī&ldquo

duōcāntiānxiàng&rdquo,zhuǎnér&ldquoquánshìrénshì&rdquo,jièyòngrénshìguānpōuguàyǒudejiégòushǔxìng,cóngmiànjiēshìguàyáolái,yīnéryòushìyǒunèizàixìngde zhèyàngde  xué,chēngwéixìngpài  xué 

shǒuxiānkànwáng  xuétiáohuàdediǎn guān  xuédetiáohuà,wángbǎoxuánxiānshēngzhǐchū,cóngliúxīndàojiǎkuí,zàidào西jìnde,wénjīngxuéyǒutiáoduànzēngduōzhìfànlàndeshǐ dāngzhǎndàosānguóshí,chéngxiànzhèyàngdexiàng, chūnqiū zuǒshìxuédetiáozēngduō,kuòchōngdàowénde  xué   xuédāngzhōng,cóngér使shǐwénjīngxuéquánmiàntiáohuàhuòhuà zhèzhǒngxuéwènjiānyǒushǐxuézhéxuédexìng,zhōngshíjīngshūdewénnèiróng,cóngzhōngguīchūduō,zhècóngyánjiūjìngkànshìshǐxuéde,cóngyánjiūjiéguǒkànyòushìzhéxuéde zhìjīngxuédāngzhōngzhīxìnyǎngde jìnzōngjiāodenèiróng,dōubèizhèzhǒngzhīluódetiáozhīxuéyǎngàile dāngshí,sūnyánzheyǒu zhōu ,wángnéngyǒu zhōu zhīzuò,wángzhuànxiěle zhōuluè   zhōuluè dexiězuò,shìwáng  xuétiáohuàzuìzhíjiēdebiāozhì 

xiàncún zhōuluè piānzhāngwéi míngtuàn   míngyáotōngbiàn   míngguàshìbiàntōngyáo   míngxiàng   biànwèi   luèxià   guàluè děng,zhōng luèxià shìpiān,dōushìzhāngmíng yuánshūyīngyǒu luèshàng zhīpiān,jīncún,dāngyóucánsuǒzhì  zhōuluè shìwángwéi zhōu fánérzhuàn,zhōng míngtuàn chǎnlùn&ldquo

guà&rdquozhī, míngyáotōngbiàn   míngguàshìbiàntōngyáo chǎnlùn&ldquoyáo&rdquozhī, biànwèi chǎnlùn&ldquowèi&rdquozhī, míngxiàng chǎnlùn&ldquoxiàng&rdquozhī, luèxià jiānlùnshàngzhū, guàluè chūruògànshí,jiǎngmíngzhūdeyùnyòng,hěnxiàngjīnshùxuédāngzhōngde 

 míngtuàn wéi,zhìjiàn zhōuluè tiáozhīxuédediǎn  míngtuàn &ldquo

tǒnglùnguàzhī&rdquo,chū&ldquowàngrán,yóu&rdquo,&ldquopǐnzhìwànbiàn,zōngzhǔcúnyān&rdquo,wèifēnránchéndewànshìwànbèihòuyǒujiǎnyuēguī xiàngyīng,liùshíguàsānbǎishíyáocuòzōngguāndebèihòuyǒumǒuxiējiǎnyuēdetiáo,lezhèxiētiáo,jiùzuòdàofánérluàn biànérhuò yuēcún jiǎnzhòng,gāngqièlǐngguàzhī zài míngtuàn zhōng,tuōtāihàndàixiàngshùxuédeguàzhǔshuōbèirènwéishìguān&ldquoguàzhī&rdquodetiáozhīérshòudàoleshūdezhòngshì,wénzhōngxiānshìtuīchūguàzhǔtiáo,yuē:&ldquoliùyáoxiàngcuò,míng gāngróuxiàngchéng,zhǔdìng &rdquoránhòuzhǐchūguàzhǔtiáodeliǎngzhǔyàoyuán,yuēzhōngwèiyuán:&ldquozhuàn,biànshìfēi,fēizhōngyáo,zhībèi &rdquoyuēduōguǎyuán:&ldquoguàyángéryīn,yīnwéizhīzhǔyīnéryáng,yángwéizhīzhǔ &rdquogēnzhèliǎngyuán,guàliùyáodāngzhōng,néngyǒumǒuyáochéngwéiquánguàjiégòudezhòngdiǎn,zhèyáoquánguàdeběnzhēng  luèxià yòuchōngshuō:&ldquofántuànzhě,tǒnglùnguàzhīzhě &hellip&hellipguàliùsān,wéiduìzhīzhǔ,yīngqiánchéngguàzhī,zàiyáo,tuànyīng,suīwēiérhēng &rdquo&ldquofántuànzhě,tōnglùnguàzhīzhě guàzhīyóuyáowéizhǔ,zhǐmíngyáozhīměitǒngguàzhī,yǒuzhīlèishì &rdquowénzhōngquèdìngguàliùsānyáo yǒuguàliùyáowéiguàzhīzhǔ,chēngguàliùsānwéi&ldquochéngguàzhīzhǔ&rdquo,yǒuguàjiǔwéi&ldquozhǔguàzhīzhǔ&rdquo zhèyàng, míngtuàn  luèxià ,guàzhǔtiáozhōngjiùbāohányǒu&ldquozhōngwèiyuán&rdquo &ldquoduōguǎyuán&rdquo &ldquochéngguàzhīzhǔ&rdquo &ldquozhǔguàzhīzhǔ&rdquoděngmíng 

wáng zhōuzhù liàngyīngyòngleguàzhǔtiáo,,guānguàjiǔyáozhùyún:&ldquo

zūnwèi,wéiguānzhīzhǔ &rdquobēnguàliùyáozhùyún:&ldquochùzūnwèi,wéishìzhīzhǔ,shìzhīshèngzhě &rdquobāoguàliùyáozhùyún:&ldquochùbāozhīshí,zūnwèi,wéibāozhīzhǔzhě &rdquowàngguàjiǔyáozhùyún:&ldquozūnwèi,wéiwàngzhīzhǔzhě &rdquochùguàliùyáozhùyún:&ldquochùzūnwèi,wéichùzhīzhǔ &rdquokǎnguàjiǔyáozhùyún:&ldquowéikǎnzhīzhǔ &rdquohéngguàliùyáozhùyún:&ldquozūnwèi,wéihéngzhīzhǔ &rdquodùnguàliùèryáozhùyún:&ldquonèichùzhōng,wéidùnzhīzhǔ &rdquoguàjiǔyáozhùyún:&ldquowèizūn,wéizhīzhǔzhě &rdquoguàiguàjiǔyáozhùyún:&ldquowéiguàizhǔ &rdquohuànguàjiǔyáozhùyún:&ldquowéihuànzhīzhǔ &rdquojiēguàjiǔyáozhùyún:&ldquodāngwèizhōng,wéijiēzhīzhǔ &rdquowèiguàliùyáozhùyún:&ldquoróuzūn,chùwénmíngzhīshèng,wéiwèizhīzhǔ &rdquoguàshàngjiǔyáozhùyún:&ldquoyángchùshàng,éryīn,yīnnéngwéizhǔ,zōngyáng &rdquoméngguà tuànchuán zhùyún:&ldquoèrwéizhòngyīnzhīzhǔ &rdquojiǎnguàjiǔsānyáozhùyún:&ldquowéixiàguàzhīzhǔ,shìnèizhīsuǒshì &rdquoshīguàjiǔèryáozhùyún:&ldquochéngshàngzhīchǒng,wéishīzhīzhǔ &rdquojìnguàliùyáozhùyún:&ldquoróuzūnwèi,yīnwéimíngzhǔ,néngyòngchá,dàixiàrèn &rdquozhèxiēguàzhǔ,yǒuxiēgēn&ldquozhōngwèiyuán&rdquoquèdìng,yǒuxiēgēn&ldquoduōguǎyuán&rdquoquèdìng,yǒuxiējiānyòng&ldquozhōngwèiyuán&rdquo&ldquoduōguǎyuán&rdquoquèdìng menyǒuxiēshǔ&ldquochéngguàzhīzhǔ&rdquo,yǒuxiēshǔ&ldquozhǔguàzhīzhǔ&rdquo,dàngèngduōdeshìjiānliǎngzhǒngshēnfèn 

lèiguàzhǔzhèyàngdetiáo,xiǎoxiǎofènzàiwáng  xué,gòuchéngletiáodetǒng kǎocházhěngtiáotǒng,nénggòukàndàozhūtiáoyǒuzheqiǎnshēndetóng,fènchéngduōcéng zàizhètǒngzhōng,xiǎodetiáozhījiānnéngchéngxiànbìnglièguān,érdetiáoxiǎodetiáozhījiānduōchéngxiànmǒuzhǒngbāohántǒngshèdeguān guàzhǔtiáoliǎngtiáoshìbìngliède,yáozhī yīng chéng chéngděngtiáoshìbìngliède,érguàzhǔtiáoliǎngtiáodewèigāoyáozhī yīng chéng chéngděngtiáo,chéngxiànchūtǒngshèbèitǒngshèdeguān 

zàiwángkànlái,zhènèiróngfēngdetiáotǒngyīngdāngyǒugēnběntǒngshèzhě,shuō:&ldquo

zhòngnéngzhìzhòng,zhìzhòngzhě,zhìguǎzhě dòngnéngzhìdòng,zhìtiānxiàzhīdòngzhě,zhēnzhě zhòngzhīsuǒxiáncúnzhě,zhǔzhìdòngzhīsuǒxiányùnzhě,yuánèr &rdquoxiǎoxiǎotiáodōushǔ&ldquozhòng&rdquo,mennéng&ldquozhì&rdquo,yàoyǒu&ldquozhìguǎ&rdquozhětǒngshèmen zàiwáng  xuézhōng,使shǐ&ldquozhòngzhīsuǒxiáncún&rdquo &ldquodòngzhīsuǒxiányùn&rdquode&ldquozhìguǎ&rdquozhě,shì&ldquo&rdquo,shìtài tàishìzhìyuēde zhìde,shìtiáotǒngdezuìzhōngtǒngshèzhězuìzhōnggēn 

wángdetàixiǎng,zhǔyàojiàn zhōuyǎnlùn   zhōuyǎnlùn quánwénjiàn,jǐnhánkāng chuán zhùwén liángchuán zhuānggōngsānniányángshìxūnshūděngwénxiànzhōngshàngcúnfènwén hánzhùyǐnwáng zhōuyǎnlùn yuē:

yǎntiānzhīshù,suǒlàizhěshí yòngshíyǒujiǔ,yòng yòngéryòngzhītōng,fēishùérshùzhīchéng,zhītài shíyǒujiǔ,shùzhī míng,yīnyǒu,chángyǒuzhī,érmíngsuǒyóuzhīzōng 

 shàngchuán &ldquo

yǎnzhīshù&rdquozhāngsuǒzǎishì,shìzhěpíngshíyīngdāngzhìbèishīcǎoshíjīng,bèizhànshìzhīyòng dāngzhēnzhèngzhànshìshí,quèzhī使shǐyòngzhōngdeshíjiǔjīng,&ldquoyòng&rdquo jiǎruòwàngle&ldquoyòng&rdquo,quánshíjīngshīcǎoyǎnsuàn,jiāngnéngdàoyàoqiúdeguàqìnaaazhīguòdiézhī,shīcǎodegōngyòngjiāngnéngzhèngchánghuī duì&ldquoyǎnzhīshù&rdquo&ldquoyòng&rdquo,jīngfáng róng xúnshuǎng zhèngxuánděngrényǒujiěshì,dōushìyòngtiānxiàng chén shí háng guà jiēděngshìcòuhuìwéishuō,érwángchuàngxīnjiě,láizuòwéichúnshùdehuàyǐnxiànglejīngzhàndezhéxuéchén,shuō,&ldquoyòng&rdquoxiàngzhēngzhītài,tàishēnbiǎoxiànwéi&ldquoyòng&rdquo,biǎoxiànwéi&ldquoshù&rdquo,érshíjiǔquèyīntàizhīcúnzàiérshīzhǎn&ldquoyòng&rdquo,chéngjiù&ldquoshù&rdquo&mdash&mdash&ldquoyòngéryòngzhītōng,fēishùérshùzhīchéng,zhītài&rdquotàiyǒuxiànxiàngjièzhūdezhǒngzhǒngshǔxìng,xiànxiàngjièzhòngbìng,chēngwéi&ldquo&rdquo,néngchéngxiàn,jièzhù&ldquoyǒu&rdquofāngnéngchéngxiàn&mdash&mdash&ldquomíng,yīnyǒu&rdquozhéréncóngwànyǒuzhūxiànxiàngzhōngrèndào使shǐwànyǒuzhūxiànxiàngnénggòuchéngdetàiběn&mdash&mdash&ldquochángyǒuzhī,érmíngsuǒyóuzhīzōng&rdquo wángjièxiàngshùwènhuīchūchúncuìzhé,zhǐchū,zuòwéi&ldquoyǒu&rdquozhīgēndexíng shù fènde&ldquo&rdquo(tài),shìcúnzàide,zhīnéngtōngguò&ldquoyǒu&rdquoxiàn,zhérényīngdāngtòuguòxíngxíngde&ldquoyǒu&rdquo,huìdào&ldquo&rdquo(tài)zuòwéiwànzhīzōngdeběnwèi 

zàiwánghuìshízhǐyǐnxià,jiāngnánxiàn, shàngchuán &ldquo

yǎnzhīshù&rdquoxuéshuō lǎo shízhāngsuǒzǎi&ldquochē táo yǒu&rdquoděngshìyǒutónggōngzhīmiào  lǎo yuē:&ldquosānshígòng,dāng,yǒuchēzhīyòng shānzhíwéi,dāng,yǒuzhīyòng záoyǒuwéishì,dāng,yǒushìzhīyòng yǒuzhīwéi,zhīwéiyòng &rdquowángzhùyuē:

 zhí suǒchéngsānzhě,érjiēwéiyòng yánzhě,yǒuzhīsuǒwéi,jiēlàiwéiyòng 

shìshuō,cái táo qiángsānzhěyīncáizhìzhīzáokōnghuòliúkōngérchéngwéilún táo yǒu,zàisānzhěqíngkuàngxià,lúnzhōngxīnzhī&ldquo

&rdquo,táozhōngyāngzhī&ldquo&rdquo,qiángzhōngzhī&ldquo&rdquo,zhèngshìcáizhìhuīzuòyòngdeyàotiáojiàn:&ldquoyǒuzhīsuǒwéi,jiēlàiwéiyòng &rdquozàizhè,wángsuíwénjiě,jièyòngxiàngduìzhī&ldquo&rdquo,běnzhī&ldquo&rdquo yīngdāngzhùdào,使shǐzàidejìngxià,&ldquo&rdquodezōngzhǔwèiréngrándàoleqiángdiào,gàichēzhóu táo qiángsānzhězhī&ldquo&rdquodefèn,dōushìzhūzhīzhōngxīnguānjiànwèi,xiàndezhèngshì&ldquotiānsuī广guǎng,wéixīn&rdquo,&ldquoshèngwángsuī,wéizhǔ&rdquodexiǎng zhùwénzhōng&ldquoyǒuzhīsuǒwéi,jiēlàiwéiyòng&rdquozhèhuà, zhōuyǎnlùn &ldquoyòngéryòngzhītōng,fēishùérshùzhīchéng&rdquohuàdewéixiàng,dāngshǔtóngxiǎng wángzhìxué,shìxiānzhù lǎo ,hòuzhù zhōu , zhōuyǎnlùn zhīxiězuònéngzǎo lǎozhù ,yīn zhōuyǎnlùn zhīlùnshùtài,yīngdāngshìshòudào lǎo xiǎngde jiùshìshuō,wángyǐn lǎo xiǎng zhōu ,bìnluòhànrényòngláijiěshì&ldquoyǎnzhīshù&rdquodetiānxiàngshíděngxiàngshùnèiróng,zhuānménchàngxuánzhǐ,cóngérjiàngòule  xuézhōngdexíngshàngběnlùn 

zàiwángběnlùnxiǎngzhōng,fāngmiàn,fányǒuxíngyǒuxiàng,yǒunèihánwàiyán,yánshuōzhě,dōushì&ldquo

yǒu&rdquo,shì&ldquo&rdquo,jiēfēiběn,lìngfāngmiàn,zuòwéiběnde&ldquo&rdquonéngdānchéngxiàn,&ldquoyīnyǒu&rdquofāngnéngdàoxiàn dào  xué,suǒyǒuyǒumíngquènèihánwàiyándetiáo,dōunéngxíngshàngzhītàizuòwéidezuìzhōnggēn,érxíngshàngzhītàiyòunéngtiáozhīwàizuò,zhīnéngcúnzàitiáozhīzhōng,bìngtōngguòtiáoxiàn 

wáng  xuéshìtiáohuàdexíngshàngběnhuàde,tóngshíyòushìyǒunèizàixìngde dǐngzuòzài zhōujiě zhōngshuō:&ldquo

boshāngshì,qīnshòuwēiyán chuánzhùbǎijiā,miánqiān,suījìngyǒu穿chuānzáo,yóuwèiyuānshēn wéiwáng zhèngxiàng沿yán,hángdài,zhèngduōcāntiānxiàng,wángnǎiquánshìrénshì &rdquozhèhuàjiàowáng  zhèngxuán  ,rènwéizhèngxuán&ldquoduōcāntiānxiàng&rdquo,wáng&ldquoquánshìrénshì&rdquo,jiēshìlewáng  xuézhīyǒunèizàixìngdediǎn 

suǒwèinèizàixìng,rènwéi zhōu guàyáodegēnzàiguàshēn,dàochùxúnzhǎo

suǒwèiwàizàixìng,rènwéiguàshìduìtiānxiàngde,guàyáodezuìzhōngshìzàiguàzhīwàidetiānxiàngshù,érzàiguàběnshēn nèizàixìngwàizàixìngshìxiàngduìdegàiniàn,xiàngduìzhèngxuán  xué,wáng  xuéshìnèizàixìngde,xiàngduìwáng  xué,zhèngxuán  xuéshìwàizàixìngde mentōngguòzhèng wángèrrénduìkǎnguàdejiěshì,lǐngluèdàonèizàixìngwàizàixìngdechàbié kǎnguàliùyáoyuē:&ldquozūnjiǔguǐèryòngfǒuyuēyǒuzhōngjiù &rdquozhèngxuánzhùyún:&ldquoliùshàngchéngjiǔ,yòuzàizhènshàng,yáochénzàichǒu chǒushàngzhídòu,zhēnzhīxiàng dòushàngyǒujiànxīng,jiànxīngzhīxíngguǐ èr, jiànxīngshàngyǒubiànxīng,biànxīngzhīxíngyòufǒu tiānchénwángmìngchūhuìzhūhóu,zhǔguózūnguǐ,shèyuánjiǔéryòngfǒu &rdquozhùzhōng&ldquoyáochén&rdquoshìzhèngxuánzhù  dezhòngyào,běnxiǎng,shìzhōudesānbǎishíyáofènchéngshíèrlèi,biéduìyīngshíèrchénzhōngde chǒu yín mǎo chén   wèi shēn yǒu  hài,duìyīngfāngxià:

shàngjiǔ&mdash

&mdashshàngliù&mdash&mdash

jiǔ&mdash

&mdashshēnliù&mdash&mdashmǎo

jiǔ&mdash

&mdashliù&mdash&mdashchǒu

jiǔsān&mdash

&mdashchénliùsān&mdash&mdashhài

jiǔèr&mdash

&mdashyínliùèr&mdash&mdashyǒu

chūjiǔ&mdash

&mdashchūliù&mdash&mdashwèi

fányángyáozàichūzhě,qiánguàchūjiǔ zhènguàchūjiǔ túnguàchūjiǔ guàchūjiǔděngděng,jiēduìyīng&ldquo

&rdquo,fányīnyáozàichūzhě,kūnguàchūliù gènguàchūliù dǐngguàchūliù kǎnguàchūliùděngděng,jiēduìyīng&ldquowèi&rdquo,仿fǎng yáochénzhōngcóng&ldquo&rdquodào&ldquohài&rdquozhīshíèrchén,zuìzǎoshìtiānwénxiàngguāndegàiniàn,hòuláizhújiànkuòchénghányǒuduōzhǒngnèiróngdezhòulùntǒng zàizhèngxuándeshídài,zhètǒngshífènpáng,yàozhělièbiǎoxià:

shíèrchénchǒuyínmǎochénwèishēnyǒuhàibèizhù

shíèryuèshíshíèrzhèngèrsānliùjiǔshí

huángzhōngtàijiázhōngzhòngruíbīnlínzhōngnánshèyīngzhōng

zhōngxuěxiǎohánchūnjīngzhéqīngmíngxiàmángzhǒngxiǎoshǔqiūbáihándōng

shēngxiāoshǔniúlóngshéyánghóugǒuzhū

shíèrxuánxiāoxīnghuǒ寿shòuxīngchúnwěichúnhuǒchúnshǒushíshěnliángjiànglóuzōu hànshū·

zhì 

shòuxuánxuáncānglóngcānglóngcānglóngzhūquèzhūquèzhūquèbáibáibáixuán

hángshuǐhuǒhuǒjīnjīnshuǐ

shíèrzhòngdōngdōngmèngchūnzhòngchūnchūnmèngxiàzhòngxiàxiàmèngqiūzhòngqiūqiūmèngdōng shìchūnqiū 

hūnzhōngxīnglóucānxīngkàngxīndòuqiānwēi shìchūnqiū 

dànzhōngxīngzhěnwěijiànxīngniúwēikuíguīliǔxīng shìchūnqiū 

yáochéndemèizài,jīngyóuguàyáoshíèrchéndejiǎndānpèi,fánshíèrchénxiàngguāndezhòulùnnèiróng,jiùdōuláijiěshìguàyáo,yóuhuòqiángdequánshì zhèngxuánzhùkǎnguàliù,shuō&ldquo

yáochénzàichǒu&rdquo,ránhòucóng&ldquochǒu&rdquoliándàoèrshí宿xiǔ,shuō&ldquochǒushàngzhídòu&rdquo,dòu宿xiǔdexíngzhuàngxiàngsháo,yǒu&ldquozhēnzhīxiàng&rdquo,zhèjiùjiěshìleyáo&ldquozūnjiǔ&rdquozhī yǎngguāntiānxiàng,dòu宿xiǔfànwéinèiyǒujiànxīng,jiànxīngdexíngzhuàngxiàngguǐ,jiànxīngjìnyòuyǒubiànxīng,biànxīngdexíngzhuàngxiàngfǒu,zhèyàngyòujiěshìleyáode&ldquoguǐ&rdquo &ldquofǒu&rdquozhī zàihàndàitiānréngǎnyīngdeshénxuéfēnwéizhōng,zhèngxuántōngguòyáochényǐntiānxiàngjiěshìyáo,dàiyǒushénshèngshéndecǎi,hěnróngdàoshírénchéngrèn 

cóngzhèngxuán&ldquo

duōcāntiānxiàng&rdquodejiěshìdāngzhōngnánkànchū,  xuéjīngshén,shìguàwéitiānxiàngdemiànjìng,guàtōngguòshéshètiānxiàngyùnhángshàngcāngdezhìérhuòdeshénshèngxìng guàdegēnzàitiānshàng,zàishēn zhèyàngde  xuéchēngwéiwàizàixìngde  xué 

zàiláikànwángduìkǎnguàliùyáodejiěshì,wángzhùyún:&ldquo

chùzhòngxiǎnérzhèng,róuróu,wèi,chéng wèi,gāngróusuǒ,xiàngfànwèi,jiēyīngxiàngchéng,míngxìnxiǎnzhe,cúnwàishì chùkǎn,suīzūnzhījiǔ,èrguǐzhīshí,fǒuzhī,zhìyuē,jìnyǒu,nǎixiūzhīwánggōng,jiànzhīzōngmiào,zhōngjiù &rdquozhùwéncóngshǐzhìzhōngquánrénshìwéiyán,érnèizàidewéiluópōujiěwéisān,xiānrénshìwéishuōmíngguàyáodepǐnchùjìng,zàiguàyáodepǐnchùjìngjiěshìguàyáozhī,zuìhòufǎnhuírénshì,gēnguàyáochūchùrénshìguāndefāngàn wénzhōngliùyáoxiǎngxiàngchéngchùcuòzōngshèhuìguānzhōngderén,yòng&ldquochéng&rdquo &ldquofàn&rdquo &ldquoyīng&rdquo &ldquo&rdquo &ldquoxiǎn&rdquo &ldquozhèng&rdquoděngjiǎnggāiyáodechùjìng,&ldquoróu&rdquo &ldquogāng&rdquo &ldquoxìn&rdquoděngjiǎnggāiyáozhīpǐn,&ldquochù&rdquo &ldquo&rdquo &ldquo&rdquo &ldquo&rdquoděngjiǎnggāiyáozhīhángdòng,rènwéi&ldquoshèngrén&rdquodāngchūzuò  ,gēngāiyáodepǐnchùjìngzhìzuòleyáo,hòurén  ,yīngdāngshèshēnchùquánhéngdechùjìng,shěnshìdepǐn,yīngyáo yīngbiézhùdeshì,wángwánquáncóngkǎnguàjiégòuliùyáoshēndiǎnchūjiěshìyáo,méiyǒudàokǎnguàzhīwàixúnzhǎorèngēn,zhèshìzhèngxuándezhòngyàobié huànyánzhī,wáng&ldquoquánshìrénshì&rdquodeshízhì,shìrènwéiguàdegēnzàishēn,zàitiānshàng,zhèyàngde  xuéchēngwéiyǒunèizàixìngde  xué 

cóngzhèngxuándàowáng,fǎnyìngzhexuézhìdegēnběnxìngdebiàn,guānzhèdiǎn,wángbǎoxuánxiānshēngshuō:&ldquo

yánshuōlái,xuézhīyǒunèizàixìng,guòshìshǐcáowèizhèngshǐshí zàizhèngshǐxuánxuéjiāwángděngrénzheshūqián,xuédexìngzhǔyàoshìwàizàide &rdquoshìshuō,wángdetiáohuàde xíngshàngběnhuàde yǒunèizàixìngde  xué,shíshàngchuàngle  xuézhōngdexìngpài zàiwángshēnhòu,chéngwánzhěngchénglezhèxuépàidesānzhǒngzhì,érzhūduìzuòwéixíngshàngběndetàiyǒunónghòuxìngzhì,zuòlezòngshēndejué kànsānjiā  xué,zàidàozhībiàn xiàngshùzhībiàndebiǎocéngtuānliúzhīxià,jìngjìngchángyángzhewáng chéng zhū  xuéguànzhīdeshēnchéndexìngchuántǒng,zàizhèxìngchuántǒngzhīxià,&ldquozhěngchéngzhūxuédōushuōshìwáng  xuéyǐngxiǎngxiàdechǎn&rdquo 

wángshìhòu,bànsuíxuánxuéwénhuàdexìngshèng,  xuéshòudàoláiduōdezhòngshì nánběicháozhī,běifāngliúhángzhèngxuán  ,nánfāngliúhángwáng  ,dàosuídài,wáng  zhújiànzūnwèi  suíshū·

jīngzhì   yún:&ldquoliáng chén,zhèngxuán wángèrzhùlièguóxué dài,wéizūnzhèng zhìsuí,wángzhùshèngháng,zhèngxuéjìnwēi &rdquotángtàizōngzhēnguānshíèrnián(638),guójiǔkǒngyǐng(574~648)shòuzhàozhuàn jīngzhèng ,zhūjiā  shuōzhōngzūnwáng zhōuzhù ,quèlewáng  xuédezūnwèi zài zhōuzhèng zhōngxiědào:&ldquoruòlóngchū,guàxuānxiàng,línshāng,shízhāngyòng fánshèng,shísān qínwángjīnjìng,wèizhuìwén,hànshūnáng,zhòngxìng chuán  zhě,西dōuyǒudīng mèng jīng tián,dōngdōuyǒuxún liú  zhèng,gèngxiàngshù,fēiyǒujuélún,wéiwèishìwángzhīzhù,guànjīn suǒjiāngzuǒzhū,bìngchuánxué,běixuézhě,hǎnnéngzhī &rdquodāngshí,jiāngnánwéiwáng zhōuzhù zuòshūzhěshíyǒujiā,kǒngyǐngrènwéimen&ldquojiēshàngxuán&rdquo,&ldquoduōdàn&rdquo,shì&ldquohuáérshí&rdquo,guīběnwángyuánzhù,wéizhīcóngxīnzhuànxiěshū,chéng zhōuzhèng  kǒngyǐngduì  xuéshǐdexiēhóngguānwèn,&ldquozhī&rdquo &ldquozhòngguàzhīrén&rdquo &ldquosān  shídài&rdquo &ldquoshàngxiàjīngfènpiān&rdquoděngfāngmiànyǒushǎomíng,érzàijīngdeshūjiěquánshìfāngmiàn,quèdìng&ldquoshūzhù&rdquodeyuán,biànwángzhùwén zhèwèizhe zhōuzhèng nǎishìwáng zhōuzhù dezhǎnwánbèi 

 jīngzhèng bāokuò zhōuzhèng   shàngshūzhèng   máoshīzhèng   zhèng   chūnqiūzuǒchuánzhèng ,zàitánggāozōngyǒnghuīnián(653)bāntiānxiàguānxué,zūnshùbǎiniánzhījiǔ běisòngjiànguó,guānxué沿yányòngtángdàijiùzhì,méiyǒudebiànhuà tàizōngduāngǒngniánjiān(988~989), jīngzhèng zhàoguójiānlòubǎnkānháng,xiàokānjīngshěn,zhìzhēnzōngxiánpíngèrnián(999),qiánhòuyòngleshíniánshíjiānshǐjun4gōng dàoxiánpíngnián(1001),yòuxiānhòuxiàodìnghuòzēngxiū chūnqiūgōngyángchuán   chūnqiūliángchuán      zhōu   xiàojīng   lùn   ěr zhùshū,lòubǎnbānguóxué,cóngguójiādànyǒuguānxué,érqiěyǒuleguānshū rénzōngqìng(1042~1048)hòu,sòngxuéxìng,xuézhějiějīngjìngbiāoxīn,ránwèijiànguānshūyǒugǎidòng shénzōngníngniánjiān(1068~1077),wángānshígǎigòngzhì,bān shàngshū   máoshī   zhōu zhī sānjīngxīn xuéguān,guānshūshǐyǒubiàngǎi zhèbiàngǎishìfǒu  shūfāngmiànne?menláikàncháogōng jun4zhāishūzhì dezǎi:&ldquo

wángjiè  èrshíjuàn,gōngyuánzhù  èrshíjuàn,gěngnánzhòngzhù  èrshíjuàn yòuhuángcháowángānshíjièzhuàn jiè sānjīng jiēbānxuéguān, jiě wèishǎozuòwèishàn,zhuānshì shàoshènghòuyǒugōngyuán gěngnánzhòngzhù  ,sānshūxiéhángchǎng &rdquocóng&ldquozhuānshì&rdquo &ldquoxiéhángchǎng&rdquoděng,zhīwángānshí gōngyuán gěngnánzhòngsānrénde  zhùsuīliúhángshí,quèshǐzhōngméiyǒudài zhōuzhèng deguānshūwèi jiùshìshuō,liǎngsòngzhījiāo,guānshūréng zhōuzhèng wéizhǔ,wáng  réngtǒngzhìzheguānfāng  xué zhūshìzàizhèshíchūshēng,bìngzàizhèshíxué zhōu de 

èr zhūshǎoniángōngwáng  

dàikǎoshùzhūshēngpíngdezhezuò,tándàozhūshǎoniánshí,dōuzhòngshìduìxuéběnjīngshéndetiānránzhìshèngxiánzhīxuédexīnchéng,duì&ldquo

chūjīng&rdquoděngdàndàiguò,huánghánde zhūwéngōnghángzhuàng  tuōtuōděngde sòngshǐ·zhūchuán  huángsòngděngde sòngyuánxuéàn·huìwēngxuéàn  wángmàohóngde zhūnián dōushì jīnrénshùjǐngnánxiānshēngzhe zhūchuán  zhūniánzhǎngbiān ,gōuduōwénxiànliào,ràngmenlejiězhūshǎoniánshídeshēnghuózhuàngkuàng,cóngzhèxiēqíngkuàngkàn,zhūqīngshǎoniánshíbìngfēi&ldquochūjīng&rdquo,érshìchūledexīn 

zhūbèichū&ldquo

jun4zhūshì&rdquozhī,gāizhīhòuhànlíngshíyóuqīngzhōudānyáng táng,dānyángzhūshìdehòurénzhūliáoshìwéiyuánzhènjiāng,suídìngyuán,chéngwéiyuánzhūshìdeshǐ zhūliáochǎnyīn,dàndehòurénshìcóngshì,zhūjiāzhújiànyóuzhōngděngguānliáolúnluòdàoxiǎozhǔdejìng,dàoshìzhūsēnzhūshí,jiājuězhèn zhūsēnshìjìn,shēngliáodǎozhì,wǎnniánchéndiǎndàoshū,érjiāxìngdewàngtuōgěihòubèi,shuō:&ldquojiā,shì,hòudāngyǒuxiǎnzhě,quèdāngmiǎnjǐnchì,zhuìxiānshìzhī &rdquozhūqīnzhūsōngcéngmiáoshùjiājìngshuō:&ldquomǒushǎojiànpín,jìnnéngcāoshíbǎizhījīnmào,zhǎngxióngxiāng退tuìnéngqiúbǎizhītiánzhǎngshānzhīzhōng,gōnggēngwéiyǎng fǎnjiā,xiāorán,gōuzhīyōu,jìnzàicháo,qióngshì,suǒchū,nǎishǐjiāshūcāo,xuéwéishìsuǒwèichǎngzhīwénzhě &rdquoyánsuīmiǎnluèdàizhǔguāncǎi,ránjìngshìzhūsōngzhǎodàodebǎipínkùndewéichū,dāngwèn zhūsōngzàiběisòngzhèngnián(1118)tóngshàngshěchūshēnshòugōngláng jiànzhōuzhèngxiànwèi,hòushíduōniánhuànshùn,duōshùshíjiāndàizàijiā,zàimǐnzhōngchùshí,shēngxiàzhū shàoxìngnián(1134),zhūsōngdīngyōu,jiān&ldquojìnshìhán&rdquo,zhūdeliǎngxiàngyāowáng,yóunánxiǎngjiàndāngshíshēnghuózhījiānxīn zhèniánzhūjiù,zhūsōngwéizuò sòngèrlángshūshī ,shīyún:&ldquoěrshìzhāi,cāochíhǎozàichū xiānghòu,jiùqièyǒucánshū qǐndēngchímiè,chénxìngzǎoshū shīnángyīnglìngmǎn,jiǔzhǎnshū yīngquǎn,lónghuàběnyóu dǐngjiànyuánzhōngshí,zhōngmíngyīng dòngdòngchūntiān,yōuyōubáichú chéngjiāquánlài,shìchóuchú &rdquoshíjiājìngjiàozhīwǎnggèngjiāqīngpín,zhūsōngnéngwéizhūshèdeānshēnmìngzhī,gèngzhīnéngyǒu&ldquoxuéwéichǎngzhīwén&rdquozhètiáole shīzhōngde&ldquodǐngjiàn&rdquo &ldquolónghuà&rdquo &ldquochéngjiāquánlài&rdquo,shuōdedōushì,xiǎnrán,shǎoniánzhūshēnghuóxuédezhǔdāngshì 

cóngshàoxìngnián(1137),zhūsōngzàicháorènzhí,jiājìngshāoyǒuhǎozhuǎn,dànshìshàoxìngshísānnián(1143),zhūsōngdebìng,使shǐzhèjiātíngdeqiánjǐngdùnshíyòubiànànránguāng zhūsōngshìqiánjiāshìwěituōgěizàichóngānfèngjiādeliú,mìngzhū:&ldquo

yuánzhòng báishuǐliúzhìzhōng píngshānliúyànchōng,sānrénzhě,yǒu,xuéjiēyǒuyuānyuán,suǒjìngwèi ,wǎngshìzhī,érwéiyánzhītīng,hèn &rdquobìngzhìshūsānwèichóngāndàoxuéyǒu,qǐngmenjiāozhū liúshìjiāshìshìdàizānyīngdezhexìng,zàipíngshānxiàyōngyǒudeliúshìzhuāngyuán liúshìyǒujiāshú,yóuliúhuīzhǔchí,liúmiǎnzhī xiàndōushìliúshìjiāshúyánpìnzhíjiāodemíngshì liúshōuróngzhū,zàiliúshìzhuāngyuánqiánxiūzuòkāijiāndejiùlóugòngmenzhù zhūliúshìjiāshú,shòuxuéliúhuī liúmiǎnzhī xiànsānjun1,bìngzhíjīngwèndàoliúmiǎnzhīdexiāotúncǎotáng xiàndeshān 

chóngānliúshìzhījiāshúyuányuǎnliúzhǎng,shìdàizuǒyòufāngjiāo jiāshúchújiāoshòuliúshì,hái广guǎngshōuxiānglínjun4xiù zàiliúhuīcéngliútàishí,xuéshēngyǒubǎirén

zhìliúmínxiānshí,xuéshēngyǒushùbǎirénliúhuīháishàoxìngshínián(1144)jìnkuòlejiāshúdeguī hòulái,nánsòngchúnyòuèrnián(1242),sòngzōngwéibāoyángliúhuīdejiāogōng,chìmìngkuòjiànwéipíngshānshūyuàn zhèyàngguīdejiāshú,shìjiāoshòuwéide,qiějīngyíngxìngzhìde zhūsōngzhūtuōgěiliúshì,zhǔyàoyòng,dāngzài zhūliúshìjiāshú,zhǔyàodeshìgōng liúshìjiāshúshòuxuédefāngzàiliùjīngtáng,zhūzàigōngtīngjīngxuéshúshīchuánshòujīngshǐ,xuézuòchéngwénshī,jiēshòuyīngshìxùnliàn 

zhūsuírénxià,suīshòudàoduōfāngzhào,ránjìngshìzhǎngjiǔzhī céngxiàngyuǎnzàizhōudesānshūzhūgāobēizhīqíng,yòucéngzuò 寿shòushēngcháoshī ,biǎojiǒngliángdexīntài,shīyún:&ldquo

qiūfēngxiāoshuǎngtiānliáng,shēngtáng?tángzhōnglǎorén寿shòuérkāng,hóngyán绿bìnshuāngtóngfāng jiāpínérchīdànshēncáng,niánchūméntínghuāng zàoxíngshíjiǔyáng,bàngāncuìchénshāng?tóubāoxiūhànjiāng &rdquozhūsēnláizhūjiādebàiluò,zhìwèidàolezuìdiǎn shǎoniánzhūchéngshòuzhedeshēnghuó,érjiějuédejìngquèzhīyǒu, nánxiǎngxiàng,chēng&ldquoshǎoérdùn,bǎishìrén&rdquodezhū,zàijìngzhēnglièdekǎoshìzhōngnéngshíjiǔsuìdexiǎoxiǎoniánshèngchū,dìngzàishàngchūledexīn 

zhūgōng,xuǎndeshìjīngjìnshì,gōngzhìdezhǔjīngshì zhōu , nánsòngguǎn juànjiǔyuē:

zhū&hellip

&hellipshàoxìngshíniánwángzuǒbǎngjìnshìchūshēn zhì   

zhèwèizheshǎoniánzhūcéngyòngduōniánshíjiānqiánxīnyán zhōu ,zuìbǎoshǒude,zàicānjiākǎoshìzhīqiándeshùniánjiān, zhōu dāngshìxuédejiāodiǎn 

wéiyīngduì,zhūhuìluè&ldquo

xiéhángchǎng&rdquodewángānshí gōngyuán gěngnánzhòngsānjiā  shuō,érduìshǐzhōngzuòwéiguānxuéguānshūde zhōuzhèng ,ránhuìgèngjiāzhòngshì shíshàng,zhū zhōuzhèng suǒxiàdegōng,chāochūlebānréndexiǎngxiàng,zhèqíngkuàngfǎnyìngzài zhū juànèr wāngshānshū zhōng shūyún:&ldquofánzhìjīngzhī,qiěxiānshúzhèngjīng,cānkǎozhùshū zhìzhìmíngshù,zhùshūzhīyóuduō,zhīlìnglángcéngxiàgōngfǒu?ruòzhìduànjǐng,zhexiàsānniángōng,ránjīngshúguàn穿chuān,dàiqiú?xuéchéngérmíngxiǎnzhě,jiēyǒushū?jīnrén,měishìqiújiéjìng,kěnānxīnxún,xiàshígōng wéisuǒ,shìchéngzhěduō  lòusuǒzhī,chángjiūxīnyān,jiànbìng,gǎnwén,chēngsāihòu &rdquozhūzàizhōngjìnshìdenián,shàoxìngèrshínián(1150)deshíèryuè,céngguīhuīzhōuyuánsǎo,xiāngrénxīnxiànshǎoniánzhì,duōláiwènxué cóngyuánguīchóngānjiǔ,xiāngrénwāngshānláixìnwéideháiqiújiāozhìjīngzhī,zhūxiěxìnzuò xìnzhōngqiángdiàolezhùshūdezhòngyàoxìng,jiànzàizhùshūfāngmiànyàoduōxiàgōng yǐnrénxìngwèideshì,zhūshùn便biànguīdìnglegōngzhìjīngchuánzhùshūdeshíxiàn:&ldquoruòzhìduànjǐng,zhexiàsānniángōng &rdquoérlìnghuàgèngzhíwánwèi:&ldquochángjiūxīnyān,jiànbìng &rdquoshuōcéngzàizhùshūfāngmiànxiàguòsānniánshàngdegōng zhūliúshìjiāshúdeshíjiānshìshàoxìngshísānniánhuòshínián,cānjiāzàishàoxìngshíniánshínián,zhèsānniánshàngdegōng,dāngshìzàiliúshìjiāshúzhōngzuòde kǎodàozhūsuǒzhìzhǔjīngwéi zhōu ,zhīdào,céngjiūxīnde&ldquozhùshū&rdquo,dāngzhǐkǒngyǐng zhōuzhèng  gàiběisòngzhōngzhìnánsòng,shūzhīliúháng,zhōngběisòngdài,wèijiànyǒurénzàixiěchūyǒu广guǎngfànyǐngxiǎngde zhōu shū 

zhūzàishǎoniánshídài zhōuzhèng xiàguòshùniángōng,shuōshēnshòuwáng  xuédeyǐngxiǎng,dāngshìguòyán jìn,shuōde  xuéjiēlewángkǒngyǐngzhīxué,wéi 

sòngdàigòngyǒujìnshì míngjīng zhū sòngchū,jìnshìchéngtángdàizhīzhì,shìshī  lùn ,tiēshì lùn ,yīngduì chūnqiū huò  ,zhǔyàoshīrén shénzōngníngniánjiān(1068~1077),wángānshígǎigòng,shī tiējīng ,zhǔyàoshìjīnglùn yīngshìzhězhànzhì shī   shū      zhōu    jīng,jiān lùn   mèng ,měishìchǎng:chǎng,chūshìběnjīng

èrchǎng,shìjiānjīngsānchǎng,shìlùnshǒuchǎng,shìshísāndào zhézōngyuányòuniánjiān(1086~1094),xīnbèifèizhǐ,ànshījìnshìjīngjìnshìshì xuénèiróng,shījìnshìtīngjīng,jīngjìnshìbìngliǎngjīng kǎoshìnèiróng,shījìnshì:chǎng,shìběnjīngèrdào, lùn huò mèng dàoèrchǎng,shīshǒusānchǎng,lùnshǒuchǎng,shǐshíèrdào jīngjìnshì:chǎng,shìběnjīngsāndào, lùn dàoèrchǎng,běnjīngsāndào, mèng dàosānchǎng,lùnshǒuchǎng,shǐshíèrdào sòngshìnánqiānhòu,nánsònggāozōngjiànyánèrnián(1128)kāi,jīng shīliǎngshì,dànyuányòuluèyǒutóng:shìshīzhězàijiānshìjīng,èrshìshīzhězhīzhìjīngérjiānzhìliǎngjīng,sānshìyóushìchǎnggǎiwéishìsānchǎng zhōng,shījìnshì:chǎngshī shǒu,èrchǎnglùnshǒu,sānchǎngsāndàojīngjìnshì:chǎngběnjīngsāndào, lùn   mèng dào,èrchǎnglùnshǒu,sānchǎngsāndào shìwéijiànyán shījìnshìdeshìnèiróngxiàngduìlínghuóhuó,jiàoróngyīngduì,yīnxuézhějìngshī,jīngjìnshìgōng,jīngxuéshìjìnwēi 

zhūxuǎndeshìjīngjìnshì,suǒzhìběnjīngwéi zhōu ,jiànyánshòushì sānchǎngkǎoshìnèiróngdāngwéi: zhōu jīngsāndào, lùn   mèng dào,lùnshǒu,sāndào shàoxìngshínián(1147)qiū,zhūcānjiājiànzhōuxiāngshì,kǎoshì,sāndàolùnhěnkǎoguānzànshǎng,kǎoguāncàiwèirényuē:&ldquo

zhōnghòushēng,sānjiēwéicháotíngcuòzhìshì,fēichángrén!&rdquozhūyīnzhōngrén shàoxìngshínián(1148)chūn,cānjiāshěngshì, zhōu jīngsuǒchūshì&ldquogāngzhōngéryīng&rdquo zhūhuíshuō:&ldquochénniánshěngshì,chū&lsquogāngzhōngéryīng&rsquo huòyún:&lsquofánchū &rsquomǒujiāng tuàn ànshù,zhīyǒu rénjiānzhí,mǒuyòuzàisòngzàishù,zhīshuō:&lsquo,zhīchū,qiěsuímǒusuǒhángwén &rsquoérchūyuànjiǎnběn,guǒchūěr &rdquo

shàoxìngshínián(1148)yuè,zhū殿diànshìzhōngděng,zhōngjiǎjiǔshírén,tóngjìnshìchūshēn shíniánshíjiǔ,niánshǎoyīngjun4 gōngwáng  xué,lexiǎngzhōngdejiéguǒ zhūshì  xuézhuānchūshēn,zhèjiànshìduìyánjiūzhūxué,shìshífènzhòngyàode